به فورس خوش آمدید

نظارت و بهبود

نظارت و بهبود

فرآیند دیجیتال مارکتینگ پس از طراحی اولیه، ایده پردازی و تصویب آنچه که باید رخ بدهد در راستای اهداف استراتژیک سازمان، استراتژی مارکتینگ و استراتژی برندینگ اجرا می شود.

ویژگی فورس ایجاد قابلیت بکارگیری صحیح خدمات دیجیتال انتخاب مجری مناسب و ایجاد توان نظارتی برای وظیفه ی فورس در این بخش کنترل رخ داد اهداف و انجام صحیح مسولیت هاست.

۱- کنترل اجرای دقیق مطابق برنامه.
۲- کنترل رخ داد اهداف تعیین شده توسط اجرای برنامه.
۳- اصلاح مسیر برای اینکه شکل گیری اتفاقات برنامه ریزی شده